LOGOWANIE

            

HISTORIA CKZIU

POCZĄTKI...


CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  NR 1 W PRZEMYŚLU powstało 1 września 2013 r. z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Dyrektorem CKZIU NR 1 jest Robert Rybak.

HISTORIA ZSIiM

HISTORIA


  • wrzesień 1961 założenie Technikum Mechanicznego, przy ulicy Dworskiego 99, dyrektorem zostaje Franciszek Nowicki, pierwsza klasa mechaniczna o specjalności :obróbka skrawaniem liczyła 42 uczniów

  • 1961 - 1963 utworzono kolejno nowe działy: obróbka skrawaniem, elektryczny, klasa mechaniczna dla pracujących

  • wrzesień 1963 przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ulicy Dworskiego 99 (mieli wówczas do dyspozycji jedynie drugie piętro budynku, gdzie znajdowało się 5 sal wykładowych, sekretariat, pokój nauczycielski i biblioteka), funkcję dyrektora szkoły sprawuje Franciszek Witek

    Czytaj więcej: HISTORIA ZSIiM

HISTORIA ZSMiD

OKRES MIĘDZYWOJENNY (1918 – 1939)


W listopadzie 1918 r. marzenia o wolnej Polsce spełniły się. Naszedł trudny okres żmudnej i ciężkiej pracy. Państwo wymagało szeregu ważnych reform, aby mogło prawidłowo funkcjonować. Priorytetem stała się odbudowa przemysłu, zmniejszenie bezrobocia i przygotowanie wykwalifikowanych kadr rzemieślników i robotników. Po państwach zaborczych II Rzeczpospolita przejęła trzy różne systemy oświaty, które należało ujednolicić. Konieczne było też stworzenie odpowiednich programów nauczania, które objęłyby szkolnictwo powszechne, średnie i wyższe. Tym zadaniem zajęło się Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP). Państwo zostało podzielone na 10 okręgów szkolnych. Na czele okręgu stał kurator, którego organem pomocniczym było kuratorium. Okręgi szkolne dzieliły się na obwody, w skład których wchodził jeden lub więcej powiatów. Na czele obwodów stali inspektorzy szkolni, których zadaniem było kierowanie i prowadzenie nadzoru nad szkolnictwem powszechnym, publicznym i prywatnym.

Czytaj więcej: HISTORIA ZSMiD

Partnerzy