LOGOWANIE

            

Procedura uzyskania prawa jazdy

 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1

W PRZEMYŚLU

Procedura uzyskania prawa jazdy kategorii "B"

Uprawnieni:

Uczniowie CKZiU Nr 1 w Przemyślu

Zawody:

·         technik pojazdów samochodowych,

·         mechanik pojazdów samochodowych,

Procedura uzyskania prawa jazdy w CKZiU Nr 1

1.     Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania prawa jazdy kat. „B” jest poddanie się badaniu lekarskiemu (lekarz uprawniony do badania kierowców).

2.     Drugim krokiem w celu uzyskania profilu kandydata na kierowcę (PKK), jest wizyta w starostwie lub urzędzie miasta (wydział komunikacji) i złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy. Formularz wniosku można pobrać na miejscu lub przez stronę wydziału komunikacji. Wniosek składa się w urzędzie zgodnie z miejscem zameldowania (wystarczy choćby zameldowanie czasowe na podstawie umowy najmu).

Do wniosku o wydanie prawa jazdy należy załączyć:

·         orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania

·         aktualną fotografię (rozmiar: 35 x 45 mm; wykonane maksymalnie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)

·         dowód osobisty lub paszport

·         dokument potwierdzający adres zameldowania (np. zaświadczenie o zameldowaniu; w niektórych urzędach potwierdzenie zameldowania odbywa się elektronicznie - bez zaświadczenia)

·         pisemna zgoda rodzic lub opiekuna prawnego (dotyczy osób, które jeszcze nie ukończyły 18 lat – podpis składany przy urzędniku)

·         ksero dotychczasowego prawo jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię

·         uczniowie, którzy nie ukończyli 17 lat i 9 miesięcy muszą przedłożyć zaświadczenie, że są uczniami szkoły samochodowej – do pobrania w sekretariacie szkoły

Uczniowie szkół samochodowych realizują naukę jazdy zgodnie z :

Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1212 (rozdział 4 art. 21)

Wniosek o wydanie prawa jazdy złożyć można osobiście (zalecane), wysłać pocztą lub złożyć przez pełnomocnika.

3.     Uzyskany Numer PKK pozwala rozpocząć kurs w wybranej szkole jazdy. Po zakończeniu nauki można zapisać się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (należy zabrać ze sobą  Numer PKK)

4.     Odbiór prawa jazdy

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu praktycznego w WORD rozpoczyna ostatni, formalny już etap procedury uzyskiwania prawa jazdy kat. B. WORD wysyła informację o wyniku egzaminu do urzędu, w którym złożyliśmy wniosek o wydanie prawa jazdy. Od dnia otrzymania takiej informacji urząd prowadzący sprawę do 30 dni roboczych przygotowuje dokument prawa jazdy do odbioru od dnia potwierdzenia opłaty.

Koszty:

·        badanie lekarskie 200 zł

·        egzamin teoretyczny 50 zł

·        egzamin praktyczny 200 zł

·        opłata za wydanie prawa jazdy 100,50 zł

·        kurs w szkole bezcenny i darmowy

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U.   z 2017 r. poz. 250)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów  i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546)

Partnerzy